Mâu Đệ Nhất

Mâu Đệ Nhất

Cung văn giủ vai trò cực kỳ quan trọng trong hầu đồng. Họ xướng nhạc và hát cho việc trình diễn của con Đồng khi Thánh nhập.

>Khóa luyện thi violympic toán 4

Nhạc cụ chủ đạo của Cung văn là dàn nguyệt, ngoài ra còn có trống bang, cảnh đồng, phách, thanh la… Trong cung văn, có người gảy đàn, gõ trống, phách nhưng cũng có thể họ vửa choi nhạc vừa hát, chỉ dừng lại những lúc Thánh nhập, Thánh xuất, >>Xem thêm các bài văn hay lúc

 

dâng hương. Đặc biệt trong khi múa đồng, ban phát lộc, thường thơ phú thi cung vãn phải vủa.choi nhạc vừa hát. Cung văn hát hay, đàn giỏi mà đầu và dừng ngắt đúng lúc đều được ngưòi hầu đồng thưởng tiền và ban lộc.

Theo trật tụ thòi gian, có thể phân một buổi Lên đồng thành các bước: Thánh giáng và Thánh thăng, thay lễ phục, thắp hương làm phép, múa đồng, ban lộc và nghe văn chầu, Thánh thăng.

Sau khi làm lễ và xin phép mọi người được nhập đồng, ồng Đồng hay bà Đồng trùm khăn đỏ phủ diện lên đầu dể thực hiện nghi thức Thánh giáng, một nghi thức quan trọng bậc nhất trong hầu đồng. Bà Đồng hay ống Đồng trùm khàn phủ diện, hai tay chắp dâng ba nén hương, đầu và thán lắc lư cho tới khi nào Thánh giáng (nhập) thì buông các nén hương, rùng minh, tay báo hiệu Thánh thuộc hàng thú bậc nào. Lúc đó cung vãn tấu nhạc và xướng văn chầu phù hợp vổi vị Thánh vủa giáng.

Cỏ hai hình thức Thánh giáng, giáng trùm khăn (gọi là hầu tráng mạn) và giáng mỏ khán. Các giá Thánh Mẫu đều hầu theo hình thức trùm khãn (tráng mạn). Khi Mẫu Độ Nhất giáng, thì người hầu giơ ngón tay lên báo hiệu Mẩu đã giáng, cung văn chi tụng kinh theo tiếng chuông và mõ. Khi ngưòi hầu khẽ rùng minh, bất chéo tay trước trán báo hiệu Mẩu đã thăng (xa giá), cung văn chuyển sang hát diệu xa giá hồi cung.

Nếu Mâu Đệ Nhất mặc áo đỏ, khăn đỏ, quạt đỏ thì ỏ giá Mầu Đệ Nhị, ngưòi hầu mặc áo xanh, khăn xanh, quạt xanh (dấu hiệu Nhạc phủ), vẫn hầu phủ diện, khi Mẫu giáng thi người hầu gio haì ngón tay trái. Cũng có khi người hầu giá này dưới hình thức lộ diện, băng cách xoay ngang khăn, dùng quạt lông công màu xanh che trước mặt, quay tù trái sang phải phán bảo, chúc tụng. Khi Thánh thăng, người hầu giơ quạt lên che đầu. Giá Mẫu Đệ Tam cũng hầu khồng lộ diện như Mâu Đệ Nhất.

Hình thúc hầu mỏ khăn, tức Thánh nhập thực sự và xuất hiện trước mặt mọi ngưòí, là hinh thức đồng giành cho hầu hểt các Thánh từ hàng Quan trỏ xuống. Tuy nhiên, trong một buổi hầu đồng khồng phải ai cũng hầu tất cả các vị Thánh, mà chỉ một số các vị Thánh nào đó nguời ta được biết rõ cả về thành tích cũng như vai trò phù trợ của họ đối với người trần. Ngay trong số các vị Thánh mà nhiều ngưòi thưòng hầu, tùy theo căn đồng của mỗi ông Đồng hay bà Đồng (căn Quan, căn Cô, căn Cậu, càn ông Hoàng ), họ thường xuyên hầu một hay một số vị Thánh nào đó.

Một cuộc điều tra xã hội về hầu đồng của Việt kiều tại Pháp (Paris) do J. Simon và I. Simon Bathouh thực hiện vào những năm 70 cho thấy: trong 27 buổi hành lễ, cả 27 lần đều thấy Thánh Mầu giáng, 6 lần Đức Thánh Trần giáng, 21 lần Quan Lổn Đệ Nhất, 25 lần Quan Lón Đệ Nhị, 23 lần Quan Lớn Đệ Tam, 16 lần Quan Lớn Đệ TÚI, 26 lần Quan Lớn Đệ Ngũ, còn có các hàng quan tù dó tói Quan Lớn Đệ Thập thi không giáng hay rất hãn hứu. Hàng Chầu bà cũng vậy: Đệ Nhắt 12 lần, Đệ Nhị 26 lần, Đệ Tam 16 lần, Độ Tứ 16 lần, Đệ Ngũ 4 lần, Chầu Lục 23 lần, còn Đệ Thát tói Chầu thứ 11 không giáng, trong khj đó Chầu Bé lại giáng 16 lần. Hàng ông Hoàng, các ông Hoàng Đệ Nhất (2 lần), Đệ Nhị (8 lần), Đệ Tam (21 lần), Đệ Thất (26 lần), Hoàng Mười (23 lần). Hàng Cô thì có các lần giáng thường tập trung vào Cô cả (5 lần), Cô Đôi (17 lần), Cô Bơ (24 lần), Cô Chín (17 lần) và Cô Bé (22 lần). Hàng Cậu thì Cậu Đôi (16 lần), Cậu Bơ (16 lần) và Cậu Bé (11 lần). Quan Ngũ Hổ giáng 14 lần. Ông Lốt giáng 4 lần và chỉ có 4 lần là vong hồn tổ tiên giáng

Như vậy, ngoài ba vị Thánh Mâu bao già cúng giáng, tuy dưới hình thức không mỏ khăn, thì các vị Thánh nhập nhiều hơn cá và thường là nhập lâu, như các Quan Lón Đệ Nhất, Đệ Nhị, Đệ Tam, Đệ Ngũ; Chầu Đệ Nhị và Chầu Lục; ông Hoàng Bơ, ông Hoàng Bảy và Hoàng Mười; Cô Bơ Thoải, Cô Bé Thượng Ngàn, Cậu Bơ Trong quan niệm của các con nhang, đệ tứ, các vị Thánh trôn khi giáng thường ban lộc cho những người cầu xin. Các vị Thánh ít giáng hơn là Quan Đệ Tứ, Chầu Đệ Nhất Thượng Thiên, Chầu Đệ Tam (Mầu Thoái), Chầu Đệ Tứ, Chầu Bé, ông Hoàng Cả, Cô Đôi Thượng Ngàn, Cô Chín Tuy họ ít giáng hơn các vị kể trên, nhưng cũng là các vị Thánh quan trọng trong hầu bóng.

Trong một buổi Lên đồng, thưòng là có nhiều vị Thánh giáng, ít nhất cũng khoảng trẽn 10 lần giáng của các vị Thánh, bình thường cũng 15 vị giáng, còn nhiều hơn thì cũng trên 20, còn đầy đủ thì phải tói 36 giá. Việc giáng của các vị Thánh phải theo thứ tự, tù Thánh Mầu đến các hàng Quan, hàng Chầu, hàng òng Hoàng, rồi hàng Cô và Cậu. Thánh Ngũ Hổ, ồng Lốt, vong linh tổ tiên giáng sau cùng, tuy cũng ít thấy xảy ra.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *